Avís Legal


Terminis i usos de la web

1. Condicions generals
L'accès a www.ortodonciagomez.com i l'ús dels seus serveis impliquen expressament el ple coneixement i acceptació sense reserves de les presentes condicions generals d'ús i de les advertències legals que a continuació s'especifiquen.

2. Propietat del lloc web
En compliment d'allò previst a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información i de Comercio Electrónico, modificada per Llei 32/2003, de 3 de novembre, de Telecomunicacions, així com en altres normes de legal aplicació, es posa en coneixement dels usuaris del portal de Internet www.ortodonciagomez.com les següents dades d'informació general: Els usuaris del present lloc web podràn establir una comunicació directa i efectiva amb Mertxe Gómez a travès de la direcció de correu electrònic: info@ortodonciagomez.com

3. Condicions d'ús
La informació contenida en aquest portal podrà ser modificada i actualizada per Mertxe Gómez sense necessitat de prèvi avís, tant en allò referent al seu contingut com en quan al seu diseny i presentació. Mertxe Gómez no es fa responsable de l'ús de tercers de la informació contenida, si bé hauria d'atenir-se a les advertències específiques que consten per determinats documents, ni es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

4. Responsabilitat
L'accès i ús de la informació continguda a les pàgines web de Mertxe Gómez, és responsabilitat exclusiva de la persona que accedeixi a ella o la utilitzi, no essent Mertxe Gómez, responsable dels possibles danys i perjudicis que podrien derivar-se tant de l'ús que es podria fer de dita informació com de la transimissió o intercanvi de informació entre usuaris a travès de les seves pàgines web.

5. Propietat intel·lectual
Mertxe Gómez és titular dels drets de propietat intel·lectual del present portal (continguts, disseny, estructura de navegació, etc.) exceptuant expressa referència en un altre sentit. Les marques o signes distintius de qualsevol classe que es recolleixen en el domini ortodonciagomez.com estàn igualment protegits per la legislació vigent. La reproducció, distribució, comercializació o modificació no autorizada de tots ells constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

6. Protecció de dades personals
Segons allò establert en la Llei 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal, l'infromem que no estàn obligats a proporcionar ninguna dada de caràcter personal per a la seva utilització, exceptuant que voluntàriament desitgin proporcionar-les amb motiu de l'enviament d'una consulta o suggerència a travès del formulari de contacte. En aquest cas, l'usuari està prestant el seu consentiment a Mertxe Gómez per a la inclusió de tals dades en el fitxer Terceros titularidad y responsabilidad de Mertxe Gómez. La finalitat del fitxer és facilitar la gestió i administració per a la prestació dels serveis de Mertxe Gómez, respondre les questions i atendre les suggerències que es plantegin a travès d'aquest mitjà, tot ell en aras de la ampliació i millora dels serveis oferits. Mertxe Gómez es compromet a no utilizar les dades amb un fi diferent a aquell pel qual es van recollir, ni a revelar-los a terceres externes a la companyia sense previ consentiment de l'interessat. Així mateix, qualsevol persona que hagi entregat dades de caràcter personal a Mertxe Gómez té drets d'accès, rectificació, cancelació i oposició respecte als mateixos, segons allò establert en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal com a titular del fitxer mitjançant correu electrònic, amb fotocòpia del seu DNI. Per això haurà de contactar amb Mertxe Gómez a la direcció de correu electrònico info@ortodonciagomez.com

7. Legislació aplicable
Les relacions que Mertxe Gómez, mantingui amb els usuaris de la seva web, derivades de la informació facilitada en aquestes pàgines web, queden sotmeses a la legislació espanyola, amb renúncia expressa a fuero pròpi si el tinguessin, i es someten als Juzgados y Tribunales espanyols.